Concert à Shanghai

Orchestre Philarmonique de Shanghai

  • Ye Guohui : Prelude of Mei Lanfang
  •  Zhao Xiaosheng :  Chase after the sun
  •  Zhou Xianglin : Jumping sound pour Zhong et orchestre
  • Zhu Shirui Singing : Soul pour piano et orchestre